Lluís Masià

About This Project

Lord’s Slaves

Lluís Masià

Plaer, dolor i desig són els conceptes que inspiren aquest projecte representat visual i artísticament a través de cordes, plàstics i altres materials utilitzats en pràctiques BDSM. D’aquells elements sorgeixen aquestes imatges, objectes i espais que condueixen a l’excitació sexual. Es tracta de convertir les fantasies que canalitzen l’energia negativa en una experiència catàrtica, en un clímax visual i mental que ens qüestiona i mostra l’estreta línia entre el plaer i el dolor.

http://lluismasiabbaa.wixsite.com/lluismasiaperales

https://www.facebook.com/Lluis.Masia.Art

Instagram: lluis_masia

Lord’s Slaves

Lluís Masià

Placer, dolor y deseo son los conceptos que inspiran este proyecto representado visual y artísticamente a través de cuerdas, plásticos y otros materiales utilizados en prácticas BDSM. De dichos elementos surgen estas imágenes, objetos y espacios que conducen a la excitación sexual. Se trata de convertir las fantasías que canalizan la energía negativa en una experiencia catártica, en un clímax visual y mental que cuestiona y muestra la estrecha línea entre placer y dolor.

http://lluismasiabbaa.wixsite.com/lluismasiaperales

Lord’s Slaves

Lluís Masià

Pleasure, pain and desire are the concepts that inspire this project represented visually and artistically through strings, plastics and other materials used in BDSM practices. From these elements part this series of images, objects and spaces that lead the sexual excitement, converting the fantasies that channel negative energy into a cathartic experience, into a visual and mental climax. That questions and shows us the narrow line between pleasure and pain.

http://lluismasiabbaa.wixsite.com/lluismasiaperales

Date