Núria Martínez Seguer

About This Project

 

 

Nommer Femme belle de jour
Núria Martínez Seguer
Nommer Femme belle de jour és una obra viva. Un conjunt visual, que en continu procés des del 2002, no ha deixat de créixer, sempre fidel a la immersió en el món interior de l’artista, sempre evolucionant en paral·lel a ella. L’obra està configurada per fotografies de gran format quadrat, en color i en blanc i negre, realitzades mitjançant un gran ventall de tècniques que van de la fotografia analògica a la digital, de la polaroid a l’escàner. Es tracta d’una successió d’imatges fragmentades, calidoscòpiques, realitzades des d’una sorprenent miscel·lània de punts de vista i amb diferents graus de definició, que partint de l’àmbit de la biografia personal generen un colpidora reflexió sobre l’ens femení.

 

Nommer Femme belle de jour
Núria Martínez Seguer
Nommer Femme belle de jour es una obra viva. Un conjunto visual, que en continuo proceso desde 2002, no ha dejado de crecer, siempre fiel a la inmersión en el mundo interior del artista, siempre evolucionando en paralelo a ella. La obra está configurada por fotografías de gran formato cuadrado, en color y en blanco y negro, realizadas mediante un gran abanico de técnicas que van de la fotografía analógica a la digital, de la polaroid al escáner. Se trata de una sucesión de imágenes fragmentadas, caleidoscópicas, realizadas desde una sorprendente miscelánea de puntos de vista y con diferentes grados de definición, que partiendo del ámbito de la biografía personal generan una impresionante reflexión sobre el ente femenino.

 

Nommer Femme belle de jour
Núria Martínez Seguer
Nommer Femme belle de jour is a living work. A visual ensemble, which in continuous process since 2002, has not stopped growing, always faithful to the immersion in the inner world of the artist, always evolving in parallel with it. The work is made up of large square format photographs, in colour and black and white, made using a wide range of techniques ranging from analogic to digital photography, from polaroid to scanner. It is a succession of fragmented, kaleidoscopic images, made from a surprising miscellany of points of view and with different degrees of definition, which, starting from the scope of personal biography, generate an impressive reflection on the feminine entity.

Obres / Obras / Works

01. Spongia, 2002.
02. Nu, 2010.
03. Díptic Plàtan A, 2002.
04. Díptic Plàtan B, 2002.
05. Habitació 001, 2002.
06. Magrana, 2002.
07. Campoamor, 2010.
 
 

https://seguer.carbonmade.com
https://www.instagram.com/nuriamartinezseguer

Date
Category
Fotografía