Agustín Miguez

Agustín Miguez


  

Hibridació, mutació i camuflatge

Agustín Míguez

Entenc la meua pràctica com una saga construïda a partir d’autoretrats a través dels quals reflexione sobre els canvis a la vida. Aquestes produccions són part d’una sèrie de CGI en giclée en la qual busco fusionar-me / ser part / integrar-me / fondre’m en paisatges i els seus fenòmens. En aquesta etapa del meu treball, la recerca es va orientar a establir diàlegs entre identitat i territori, entenent aquest com un suport biològic, geogràfic i simbòlic per al desenvolupament de la societat. Aquestes imatges són el germen de les meues últimes animacions en què busco plasmar, en recreacions dels meus paisatges nadius (el Litoral Argentí), processos de metamorfosi inspirats en símbols populars i llegendes locals en què l’espectador es fon amb el medi.

https://agustinmiguez.com.ar

@satelital

 

Hibridación, mutación y camuflaje

Agustín Míguez

Entiendo mi práctica como una saga construida a partir de autorretratos a través de los cuales reflexiono sobre los cambios en la vida. Estas producciones son parte de una serie de CGI en giclée en la cuales busco fusionarme / ser parte / integrarme / fundirme en paisajes y sus fenómenos. En esta etapa de mi trabajo, la búsqueda se orientó en establecer diálogos entre identidad y territorio, entendiendo a este como un soporte biológico, geográfico y simbólico para el desarrollo de la sociedad. Estas imágenes son el germen de mis últimas animaciones en las que busco plasmar, en recreaciones de mis paisajes nativos (el Litoral Argentino), procesos de metamorfosis inspirados en símbolos populares y leyendas locales en los cuales el espectador se funde en el medio.

https://agustinmiguez.com.ar

@satelital

 

Hybridization, mutation and camouflage

Agustin Miguez

I understand my practice as a saga built from self-portraits through which I reflect on changes in life. These productions are part of a series of CGI in giclée in which I seek to merge / be part / integrate / merge into landscapes and their phenomena. At this stage of my work, the search was focused on establishing dialogues between identity and territory, understanding this as a biological, geographical and symbolic support for the development of society. These images are the germ of my latest animations in which I seek to capture, in recreations of my native landscapes (the Argentine Coast), processes of metamorphosis inspired by popular symbols and local legends in which the viewer merges in the middle.

https://agustinmiguez.com.ar

@satelital