Marta Pujades

About This Project

 

 

A Stylized Repetition of Acts
Marta Pujades
A Stylized Repetition of Acts proposa una revisió de la masculinitat a partir de l’àmbit de la dansa clàssica. A través de l’exercici del retrat fotogràfic entès de forma àmplia —des del retrat com a procés performatiu fins a l’apropiació i assumpció de representacions realitzades per altres— proposo una exploració del cos masculí mediat per l’imaginari del ballet que em permet visibilitzar algunes de les inquietuds, fòbies i reptes vinculats a les identitats de gènere.
https://martapujades.com

A Stylized Repetition of Acts
Marta Pujades
A Stylized Repetition of Acts propone una revisión de la masculinidad a partir del ámbito de la danza clásica. A través del ejercicio del retrato fotográfico entendido de forma amplia —desde el retrato como proceso performativo hasta la apropiación y asunción de representaciones realizadas por otros— propongo una exploración del cuerpo masculino mediado por el imaginario del ballet que me permite visibilizar algunas de las inquietudes, fobias y retos vinculados a las identidades de género.
https://martapujades.com

 

A Stylized Repetition of Acts
Marta Pujades
A Stylized Repetition of Acts proposes a review of masculinity from the field of classical dance. Through the exercise of the photographic portrait understood in a broad way —from the portrait as a performative process to the appropriation and assumption of representations made by others— I propose an exploration of the male body mediated by the imaginary of ballet that allows me to make visible some of the concerns, phobias and challenges linked to gender identities.
https://martapujades.com

Obres / Obras / Works
1. Danseuse en travesti 1
2. Danseuse en travesti 2
3. Danseuse en travesti 3
4. Tutu
5. Film stills
6. Represented dancers
7. Madame Henriot en travesti

Date
Category
Arte Digital