Anna Maria Staiano

About This Project

Body Matters

Anna Maria Staiano

Les preocupacions per les qüestions del gènere i l’empoderament de dones i persones trans constitueixen el centre de les dues sèries seleccionades. Les peces que conformen «Body Bags» i «Pussy Alliance Medallions» són, sovint, el punt de partida de foto-accions, performances i accions reivindicatives participatives, per això el treball va més enllà del propi objecte. La sèrie «Body Bags» inclou extensions corporals i retrats fotogràfics que qüestionen la construcció i representació del subjecte dona. La sèrie «Pussy Alliance Medallions» parteix de peces corpòries recognoscibles que en ocasions també es desenvolupen com retrats fotogràfics i accions col·lectives que celebren la sororitat. S’entendrien com una mena d’homenatge a dones i persones trans i de gènere no binari que treballen en el món de l’art i de l’activisme.

www.annamariastaiano.com

am_staiano@hotmail.com 

Body Matters

Anna Maria Staiano

Las preocupaciones por las cuestiones del género y el empoderamiento de mujeres y personas trans se convierten en el centro de las dos series seleccionadas. Las piezas que conforman «Body Bags» y «Pussy Alliance Medallions» son, a menudo, el punto de partida de foto-acciones, performances y acciones reivindicativas participativas, por eso el trabajo va más allá del propio objeto. La serie «Body Bags» incluye extensiones corporales y retratos fotográficos que cuestionan la construcción y representación del sujeto mujer. La serie «Pussy Alliance Medallions» parte de piezas corpóreas reconocibles que en ocasiones también se desarrollan como retratos fotográficos y acciones colectivas que celebran la sororidad. Se entenderían como una suerte de homenaje a mujeres y personas trans y de género no binario que trabajan en el mundo del arte y del activismo.

www.annamariastaiano.com

Body Matters

Anna Maria Staiano

The focus of the selected series are concerns about gender issues and the empowerment of women and trans people. The pieces that make up «Body Bags» and «Pussy Alliance Medallions» are often the starting point of photo-actions, performances and participatory actions. This work goes beyond the object itself. The series «Body Bags» includes body extensions and photographic portraits. These works question the construction and representation of the woman subject. The series «Pussy Alliance Medallions» starts from recognizable corporeal pieces that sometimes also develop as photographic portraits and collective actions to celebrate sorority. They would be understood as a kind of tribute to women and trans people and non-binary gender who work in the world of art and activism.

www.annamariastaiano.com

Obres / Obras / Works

1 Mat(t)er Nature. Body Bag (2015). Photo: Toni Cordero. With: Ana Donat.

2 Battlefield. Body Bag (2015)

3 Ceci n’est pas une femme. Body Bag (2014). Photo: Toni Cordero. With: Marisol Salanova.

4 Ceci n’est pas une fée du logis. Body Bag (2015)

5 Wonderlust. Pussy Alliance Medallions (2016). Photo: Toni Cordero. With: Abel Báguena

6 KAy. Pussy Alliance Medallion (2016)

7 Pleasure Dome. Pussy Alliance Medallion (2016)

Date
Category
Fotografía