Maribel Domènech

About This Project

TEIXIR IDENTITATS

Maribel Domènech

L’exposició recull una revisió d’obres significatives, de caràcter interdisciplinari, realitzades en diferents períodes i que centren el seu discurs en teixir identitats. M’interessa utilitzar com a mitjà el vestit, que es constitueix com una segona pell; el vestit pot reflectir el que sentim. Desenvolupe la idea de vestit com un mitjà de comunicació. Treballe amb elements tradicionals i amb nous mitjans artístics, experimentant amb tèxtils, indumentària i tecnologia. És un treball que també investiga la qualitat física i significativa dels materials que tenen la capacitat de transmetre energia, so i llum; materials industrials que es localitzen sempre a la llar, com cables elèctrics, telefònics o multimèdia, així com garlandes de leds, que un cop teixits són, sobretot, significatius. Faig servir com a procés creatiu l’acció de teixir pel seu poder narratiu.

Dependència. 1997. Fotografia cibachrome 180×110 cm. (Fotografia: Maribel Domènech)

7 Paraules sobre la sexualitat. 1998. Cable elèctric de color i neó llum negra. Instal·lació de dimensions variables. (Fotografia: Miguel Ángel Valero)

Com una habitació plena de llum. 1998. Instal·lació de dimensions variables. Cable elèctric i llum negra. (Fotografia: Maribel Domènech)

Per observar el món a una certa distància. 2000. Fotografia cibachrome 366×245 cm., Tríptic. (Fotografia: Miguel Ángel Valero)

Existir és Resistir. 2005. Fotografia digital lambda 240 x 180 cm. Díptic. (Fotografia: Miguel Ángel Valero).

Les germanes Martí, història d’una casa, història de tres vides. 2005. Instal·lació de dimensions variables. (Fotografia: Noè Bermejo)

Entre amor i pànic, 2009. Vestit teixit amb 74 garlandes de leds vermells (74 feminicidis a 2008) Instal·lació de dimensions variables. Vestit 170 x 120 x 100 cm. Paraules: 200 x 30 cm i 300 x 30 cm respectivament (Fotografia: Maribel Domènech)

TEJER IDENTIDADES

Maribel Doménech

La exposición recoge una revisión de obras significativas, de carácter interdisciplinar, realizadas en diferentes periodos y que centran su discurso en tejer identidades. Me interesa utilizar como medio el vestido, que se constituye como una segunda piel; el vestido puede reflejar lo que sentimos. Desarrollo la idea de vestido como un medio de comunicación. Trabajo con elementos tradicionales y con nuevos medios artísticos, experimentando con textiles, indumentaria y tecnología. Es un trabajo que también investiga la cualidad física y significativa de los materiales que tienen la capacidad de transmitir energía, sonido y luz; materiales industriales que se localizan siempre en el hogar, como cables eléctricos, telefónicos o multimedia, así como guirnaldas de leds, que una vez tejidos son, sobre todo, significativos. Utilizo como proceso creativo la acción de tejer por su poder narrativo.

Dependencia. 1997. Fotografía cibachrome 180×110 cm. (Fotografía: Maribel Domènech)

7 Palabras acerca de la sexualidad. 1998. Cable eléctrico de color y neón luz negra. Instalación de dimensiones variables. (Fotografía: Miguel Ángel Valero)

Como una habitación llena de luz. 1998. Instalación de dimensiones variables. Cable eléctrico y luz negra. (Fotografía: Maribel Domènech)

Para observar el mundo a una cierta distancia. 2000. Fotografía cibachrome 366×245 cm., tríptico (Fotografía: Miguel Ángel Valero)

Existir es Resistir. 2005. Fotografía digital lambda 240 x 180 cm. Díptico (Fotografía: Miguel Ángel Valero).

Las hermanas Martí, historia de una casa, historia de tres vidas. 2005. Instalación de dimensiones variables (Fotografía: Noé Bermejo)

Entre amor y pánico, 2009. Vestido tejido con 74 guirnaldas de leds rojos (74 feminicidios en 2008) Instalación de dimensiones variables. Vestido 170 x 120 x 100 cm. Palabras: 200 x 30 cm y 300 x 30 cm respectivamente (Fotografía: Maribel Domènech)

SEW IDENTITIES

Maribel Domènech

The exhibition includes a review of significant works of an interdisciplinary nature, carried out in different periods and that focus their discourse on weaving identities. I am interested in using clothing as a medium, which is constituted as a second skin; the dress can reflect what we feel. Developed the idea of dress as a means of communication. Work with traditional elements and with new artistic means, experimenting with textiles, clothing and technology. It is a work that also investigates the physical and significant quality of the materials that have the capacity to transmit energy, sound and light; Industrial materials that are always located in the home, such as electrical, telephone or multimedia cables, as well as garlands of leds, which once fabrics are, above all, significant. I use as a creative process the action of weaving by its narrative power.

Dependence. 1997. (Photo: Maribel Domènech)

7 Words about sexuality. 1998. (Photo: Miguel Ángel Valero)

Like a room full of light. 1998. (Photo: Maribel Domènech)

To observe the world at a certain distance. 2000. (Photo: Miguel Ángel Valero)

To exist is to resist. 2005. (Photo: Miguel Ángel Valero).

The Marti sisters, a story of a house, a story of three lives. 2005. (Photo: Noé Bermejo)

Between love and panic. 2009. (Photo: Maribel Domènech)