Pepe Romero

Date
About This Project

Retrat, accions i coreografies

Pepe Romero

Una escultura mòbil inicia l’exposició «Retrat, accions i coreografies» en què es mostren set vídeos relacionats amb el performance i l’espai públic. El vídeo «Trànsit Estival» registra una acció realitzada en un context rural que preludia la performance «Trànsit Cibernètic» aquesta vegada en un espai «polític», com ho és el passeig pel «Sender de l’Esperança», un recorregut que mostra l’extrema degradació d’un dels barris més emblemàtics de la ciutat de València. La resta, «accions desapercebudes i coreografies urbanes» mostren intervencions insignificants que intenten capturar la bellesa de l’instant i el desconcert davant l’absurd.

1. Retrat parella (Sergio i jo) https://youtu.be/TfMySnXsE1Y

2. Trànsit Estival https://youtu.be/hNRLOcnhHUo

3. Concert monedes (acció desapercebuda 1) https://youtu.be/HmHoQ_RNX7U

4. Caiguda (acció desapercebuda 2) https://youtu.be/j5Zj1KOk1R0

5. Coreografies Urbanes https://youtu.be/M98pYq3qcS4

6. Sender de l’Esperança https://youtu.be/1PI_um5pZRU

7. Trànsit Cibernètic https://youtu.be/NH4TIoevlgo

Retrato, acciones y coreografías

Pepe Romero

Una escultura móvil inicia la exposición “Retrato, acciones y coreografías” en la que se muestran siete vídeos relacionados con el performance y el espacio público. El vídeo “Tránsito Estival” registra una acción realizada en un contexto rural que preludia el performance “Tránsito Cibernético” esta vez en un espacio “político”, como lo es el paseo por el “Sendero de la Esperanza”, un recorrido que muestra la extrema degradación de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Valencia. El resto, “acciones desapercibidas y coreografías urbanas” muestran intervenciones insignificantes que intentan apresar la belleza del instante y el desconcierto frente al absurdo.

1. Retrato pareja (Sergio y yo) https://youtu.be/TfMySnXsE1Y

2. Tránsito Estival https://youtu.be/hNRLOcnhHUo

3. Concierto monedas (acción desapercibida 1) https://youtu.be/HmHoQ_RNX7U

4. Caída (acción desapercibida 2) https://youtu.be/j5Zj1KOk1R0

5. Coreografías Urbanas https://youtu.be/M98pYq3qcS4

6. Sendero de la Esperanza https://youtu.be/1PI_um5pZRU

7. Tránsito Cibernético https://youtu.be/NH4TIoevlgo

Portrait, actions and choreographies

Pepe Romero

A mobile sculpture begins the exhibition «Portrait, actions and choreography». We present seven videos linked to performance and public space. The video «Summer Tour» recorded an action taken in a rural context that preludes the performance «Cyber Transit». It takes place in a «political» space: the walk along the «Path of Hope», a journey that shows the extreme degradation of one of the most emblematic neighborhoods of the city of Valencia. The rest, «shares unnoticed and urban choreographies» shows insignificant interventions that aim to capture the beauty of the moment and confusion against the absurd.

1. Portrait Couple (Sergio and Me) https://youtu.be/TfMySnXsE1Y

2. Summer Tour https://youtu.be/hNRLOcnhHUo

3. Coins Concert (Action Unnoticed 1) https://youtu.be/HmHoQ_RNX7U

4. Tumble (Action Unnoticed 2) https://youtu.be/j5Zj1KOk1R0

5. Urban Choreographies https://youtu.be/M98pYq3qcS4

6. Sendero de la Esperanza https://youtu.be/1PI_um5pZRU

7. Tránsito Cibernético https://youtu.be/NH4TIoevlgo