Daniel Tejero

Date
Category
Fotografía
About This Project

Daniel Tejero
À rebours
Normalment traduïm l’expressió francesa à rebours com «a contrapèl» o «a contra corrent» en les seves versions més subversives, però també -en aquelles on sembla que l’estatus de la naturalesa o del natural està sent pervertit- trobem l’expressió transferida com «a contra natura». Si analitzem les pràctiques sexuals sota la lupa de la natura, ràpidament ens assalten pensaments de deute biològica, darwiniana i fins i tot judeocristiana. No obstant això, si fem una escissió entre la naturalesa de la naturalesa i la naturalesa del que és humà, les pràctiques sexuals comencen a multiplicar-se en forma de ruptura amb la norma, en l’excepció. De fet, «només la veig a ella» («Tinc la mania de l’excepció. La veig més gran del normal. Només la veig a ella», Claude Cahun). És impossible delimitar la fantasia per ser la naturalesa del que és humà i així es representa en una genealogia de la sexualitat anormal on el desig dels cossos i la fantasia dels subjectes produeixen una nova naturalesa à rebours. (Text de Johanna Caplliure)

Daniel Tejero
À rebours
Normalmente traducimos la expresión francesa à rebours como “a contrapelo” o “a contracorriente” en sus versiones más subversivas, pero también –en aquellas donde parece que el status de la naturaleza o de lo natural está siendo pervertido- hallamos la expresión transferida como “a contra natura”. Si analizamos las prácticas sexuales bajo la lupa de la naturaleza, rápidamente nos asaltan pensamientos de deuda biológica, darwiniana e incluso judeocristiana. Sin embargo, si hacemos una escisión entre la naturaleza de la naturaleza y la naturaleza de lo humano, las prácticas sexuales comienzan a multiplicarse en forma de ruptura con la norma, en la excepción. De hecho, “solo la veo a ella” (“Tengo la manía de la excepción. La veo más grande de lo normal. Solo la veo a ella”, Claude Cahun). Es imposible acotar la fantasía por ser la naturaleza de lo humano y así se representa en una genealogía de la sexualidad anormal donde el deseo de los cuerpos y la fantasía de los sujetos producen una nueva naturaleza à rebours. (Texto de Johanna Caplliure)

Daniel Tejero
À rebours
Normally we translate the French expression à rebours as «against counter» or «counterflow» in its more subversive versions, but also -in those where it seems that the status of nature or the natural is being perverted- we find the expression transferred as «contra natura” (against nature). If we analyses sexual practices under the magnifying glass of nature, we are quickly assailed by thoughts of biological, Darwinian and even Judeo-Christian debt. However, if we make a split between the nature of nature and the nature of the human, sexual practices begin to multiply in the form of a rupture with the norm, in the exception. In fact, «I only see her» («I have the exception mania, I see her bigger than normal, I only see her», Claude Cahun). It is impossible to limit fantasy because it is the nature of the human and thus is represented in a genealogy of abnormal sexuality where the desire of bodies and the fantasy of subjects produce a new nature à rebours. (Text by Johanna Caplliure)

Obres / Obras / Works
1. S/T (collar, mordaza, esposas), 2015. Grafito sobre papel, 22,5 x 57cm//30 x 66,5 cm//57 x 41 cm. / graphite on paper, 22,5 x 57 in./ 30 x 66,5 in./ 57 x 41 in.
2. S/T (collar, mordaza, esposas), 2015. Grafito sobre papel, 22,5 x 57cm//30 x 66,5 cm//57 x 41 cm. / graphite on paper, 22,5 x 57 in./ 30 x 66,5 in./ 57 x 41 in.
3. S/T (pódium), 2016. Grafito sobre papel, 53 x 40 cm. / graphite on paper, 53 x 40 in.
4. S/T (sillón), 2016. Grafito sobre papel, 53 x 40 cm. / graphite on paper, 53 x 40 in.
5. 19/12/2015 // 17:56h, 2016. Grafito sobre papel, 130 x 150 cm. / graphite on paper, 130 x 150 in.
6. S/T (vídeo), 2016. Vídeo, loop, 21’’
7. S/T (instalación), 2016

http://www.galeriapunto.com/artista.html?id=45
http://fidex.umh.es/exposiciones/
http://proyectocuerdas.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/grupofidex