Abel Azcona

Date
Category
Fotografía, Vídeo
About This Project

Abel Azcona. La línea de tu espalda

Mostra retrospectiva amb una selecció de set peces al voltant de la sexualitat i l’erotisme. Una visió sobre l’obra sexualment explícita de l’artista. El treball d’Abel Azcona es pot definir en base a dos eixos, explorats entre si a través d’una constant sinèrgia: l’autobiogràfic i el crític. Utilitza la seua pròpia experiència pel que ell anomena una catarsi col·lectiva des d’allò personal i íntim fins al social i pedagògic. Un art que explora fantasmes. Tot això sense oblidar la part més crítica que suposa una denúncia permanent a una societat culpable de la seua pròpia experiència marcada pel dolor i l’abandó. Art crític ple de contingut social i polític, mai exempt de polèmica. Artista vinculat especialment a l’art processual fusionant de forma híbrida la performance amb la fotografia, el videoart, la instal·lació i l’escultura, amb les que explora la seua experiència vital. Indaga en temàtiques com els drets humans, les injustícies socials, qüestions de gènere i diverses problemàtiques com la prostitució, l’abandonament, l’abús i el maltractament infantil. Aborda qüestions com el feminisme, la sexualitat i la pornografia, les desigualtats, la política, el terrorisme o la religió. Més de cinc-cents projectes performatius i més de cent exposicions individuals a nivell internacional el converteixen en un nom clau en l’art social i polític. La seua obra s’ha vist en més de quaranta països de quatre continents.

www.abelazcona.com

Obres / Obras / Works

1 Las Horas
Proyecto instalativo y performativo en torno a la prostitución. Madrid y Roma, 2015.

2 Juegos de Cama
Proyecto performativo en torno al abuso sexual y a la experiencia propia. Bogotá, 2014.

3 Empathy And Prostitution 
Proyecto instalativo y performativo en torno a la prostitución desarrollado entre Bogotá, Madrid y Houston en 2014 y 2015. Re-acción especial en ARCO Madrid.

4 Voyeur
Proyecto performativo sobre el abuso sexual e investigación en torno a la pornografía y prostitución masculina y la experiencia propia. Bogotá, 2015 y 2016.

5 Seropositive
Proyecto instalativo y performativo sobre el VIH desarrollado en Madrid como performance inaugural del Festival Internacional de Arte Queer en 2015.

6 Confinement In Search Of Identity
Proyecto performativo en torno a la privación de libertad y la búsqueda de identidad. Madrid, Bogotá, Houston y Nueva York, 2013, 2014 y 2015.

7 Winning Horse
Proyecto performativo en torno al empoderamiento sexual y al colonialismo invertido desarrollado en Bogotá en 2014 junto a Camo Delgado Aguilera.

 

 

Abel Azcona. La línea de tu espalda

Muestra retrospectiva con una selección de siete piezas en torno a la sexualidad y el erotismo. Una visión sobre la obra sexualmente explícita del artista. El trabajo de Abel Azcona se puede definir bajo dos ejes, explorados entre sí a través de una constante sinergia: el autobiográfico y el crítico. Utiliza su propia experiencia para lo que él denomina una catarsis colectiva desde lo personal y lo íntimo hasta lo social y pedagógico. Un arte que explora fantasmas. Todo ello sin olvidar la parte más crítica que supone una denuncia permanente a una sociedad culpable de su propia experiencia marcada por el dolor y el abandono. Arte crítico lleno de contenido social y político, nunca exento de polémica. Artista vinculado especialmente al arte procesual fusionando de forma híbrida la performance con la fotografía, el videoarte, la instalación y la escultura con una obra claramente vinculada a su experiencia vital. Indaga en temáticas como los derechos humanos, las injusticias sociales, cuestiones de género y diversas problemáticas como la prostitución, el abandono, el abuso y el maltrato infantil. Aborda cuestiones como el feminismo, la sexualidad y la pornografía, las desigualdades, la política, el terrorismo o la religión. Más de quinientos proyectos performativos y más de cien exposiciones individuales a nivel internacional le convierten en un nombre clave en el arte social y político. Su obra se ha visto en más de cuarenta países de cuatro continentes.

 

 

Abel Azcona. La línea de tu espalda

Retrospective with a selection of seven pieces around sexuality and eroticism. A vision about sexually explicit work. The work of Abel Azcona can defined under two axes, explored among themselves through a constant synergy: the autobiographical and the critical. Azcona uses his own experience. He calls a collective catharsis from the personal and the intimate to the social and pedagogical. An art that explores ghosts. All this without forgetting the most critical part that implies a permanent denunciation to a society guilty of its own experience marked by pain and abandonment. Critical art full of social and political content, never free of controversy. Abel Azcona is an artist especially linked to processual art. He hybridizes disciplines such as performance with photography, video art, installation and sculpture. He explores a work clearly linked to his life experience. He explores topics such as Human Rights, social injustices, gender and issues such as prostitution, neglect, abuse and child abuse. Feminism, sexuality and pornography, inequalities, politics, terrorism or religion. More than 500 performance projects and more than 100 individual exhibitions at the international level make it a key name in social and political art. His work has seen in more than forty countries on four continents.