Anna Ruiz

Date

febrero 17, 2017

About This Project

Títol exposició: D’amors

Títol serie: Trobades

 

Anna Ruiz Sospedra

D’amors

Aquesta és una sèrie sobre el diàleg entre set escultures que formaran part d’una falla amb el títol “D’amors”. Les figures de la sèrie que he anomenat “Trobades” estan en procés, i la relació que hi haurà entre elles canviarà completament en la disposició final. Mentre les manipulava sorgí aquesta “trobada”, i em van suggerir una altra lectura. Als meus treballs, en general, el contingut tracta sempre de qüestionar el que ens ve marcat a priori. M’interessa el creixement de l’ésser humà, la constant discussió amb si mateix, tot fugint de qualsevol obvietat adquirida a través dels mitjans de comunicació, l’educació o la cultura. Cada proposta intenta parlar del jo, del lent i tal vegada imperceptible conflicte que deuria d’haver-hi al seu interior; de la contínua pregunta de per què s’és o per què s’actua d’eixa manera. Faig servir sempre la figura humana, que em permet un diàleg més directe amb l’espectador/a, i la situe, generalment, en l’ espai públic, on conviu durant un temps amb el vianant, interrompent la seua quotidianitat. Treballe amb diferents materials segons necessitat i quasi sempre, tant si l’obra està pensada per al carrer com si no, busque que l’espectador participe activament d’alguna manera.

https://www.flickr.com/photos/anna_ruiz

https://www.facebook.com/anna.ruizsospedra?fref=ts

 


Anna Ruiz Sospedra

De amores

Esta es una serie sobre el diálogo entre siete esculturas que formarán parte de una falla con el título «De amores». Las figuras de la serie que he titulado «Encuentros» están en proceso, y la relación que habrá entre ellas cambiará completamente en la disposición final. Mientras las manipulaba surgió este «encuentro», y me sugirieron otra lectura. El contenido de mis trabajos, en general, trata siempre de cuestionar lo que nos viene marcado a priori. Me interesa el crecimiento del ser humano, la constante discusión consigo mismo, huyendo de cualquier obviedad adquirida a través de los medios de comunicación, la educación o la cultura. Cada propuesta intenta hablar del yo, del lento y tal vez imperceptible conflicto que debería haber en su interior; de la continua pregunta de por qué se es o por qué se actúa de esa manera. Uso siempre la figura humana, que me permite un diálogo más directo con el espectador/a, y la sitúe, generalmente, en el espacio público, donde convive durante un tiempo con el peatón, interrumpiendo su cotidianidad. Trabajo con diferentes materiales, según la necesidad, y tanto si la obra está pensada para la calle como si no, casi siempre busco que el espectador participe activamente de algún modo.


Anna Ruiz Sospedra

Of love

This is a series about the dialogue between seven sculptures. The set will be part of a “falla” (particular ephemeral art sculpture of Valencia) with the title «Of love». The figures in the series entitled «Encounter» are in process, and the relationship between them will change completely in the final disposition. While manipulating the pieces came this «encounter», which suggested another reading. My works always tries to question what we are marked a priori. I am interested in the growth of the human being, the constant discussion with himself, always fleeing from any obviousness acquired through the media, education or culture. Each proposal tries to speak of the self, of the slow and perhaps imperceptible conflict that may exist within it. I deal with the continual question of why one is or why one is acting that way. I always use the human figure, which allows me a more direct dialogue with the spectator, and places it, generally, in the public space, where coexists for a time with the pedestrian, interrupting his daily life. I work with different materials, according to the needs. Whether the work intended for the street or not, try to get the viewer to participate actively.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies , pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies