Diego Marchante “Genderhacker”

About This Project


  Gendernaut. Queerificant el futur

Diego Marchante “Genderhacker”

Gendernaut és un viatger transtemporal i transespacial que ens convida a realitzar un viatge en el temps a través d’una genealogia d’esdeveniments clau en la memòria del moviment feminista i del moviment LGTBIQ+ del nostre context. És en aquest context en el qual s’inscriu aquest subjecte transcyborgllera que és Gendernaut, un cos-cíborg-arxiu subaltern constituït a través d’un trànsit incessant de signes i símbols, que dona possibilitat i condició al mitjà contra-hegemònic, al no fix. El subjecte gendernaut com un personatge frontera, un ens vivible entre l’ésser i el parer, entre l’art i la política. El subjecte gendernaut com l’escenari real d’un panorama utòpic. Proposem noves formes de visualització de narratives basades en genealogies tranfeministes i queer a través d’experiències transmèdia i performatives. La tasca de recopilar i documentar la història i la memòria dels nostres moviments, ha generat una altra institució: l’arxiu o l’arxiva d’aquests mateixos. Davant els arxius acumulatius, tutelats, lineals i de difícil accés, proposem i presentem una arxiva accessible, distribuïda, socialitzada, personalitzable i reinterpretable a partir del joc col·lectiu. L’arxiva com un espai interactiu viu, lliure de codis heteropatriarcals, habitada per cossos i subjectivitats múltiples que relacionen passat, present i futur per venir.

 

Gendernaut. Queerificando el futuro

Diego Marchante “Genderhacker”

Gendernaut es un viajero transtemporal y transespacial que nos invita a realizar un viaje en el tiempo a través de una genealogía de acontecimientos clave en la memoria del movimiento feminista y del movimiento LGTBIQ+ de nuestro contexto. Es en este contexto en el que se inscribe este sujeto transcyborgllera que es Gendernaut, un cuerpo-cyborg-archivo subalterno constituido a través de un tráfico incesante de signos y símbolos, que da posibilidad y condición al medio contra-hegemónico, a lo no fijo. El sujeto gendernaut como un personaje frontera, un ente vivible entre el ser y el parecer, entre el arte y la política. El sujeto gendernaut como el escenario real de un panorama utópico. Proponemos nuevas formas de visualización de narrativas basadas en genealogías transfeministas y queer a través de experiencias transmedia y performáticas. La tarea de recopilar y documentar la historia y la memoria de nuestros movimientos, ha generado otra institución: el archivo o la archiva de estos mismos. Ante los archivos acumulativos, tutelados, lineales y de difícil acceso, proponemos y presentamos una archiva accesible, distribuida, socializada, personalizable y reinterpretable a partir del juego colectivo. La archiva como un espacio interactivo vivo, libre de códigos heteropatriarcales, habitada por cuerpos y subjetividades múltiples que relacionan pasado, presente y futuro por venir.

 

Gendernaut. Queering the future

Diego Marchante “Genderhacker”

Gendernaut is a trans-temporal and trans-spatial traveler that invites us to take a journey through time through a genealogy of key events in the memory of the feminist movement and the LGTBIQ+ movement in our context. It is in this context that this transcyborgdyke subject that is Gendernaut is inscribed, a body-cyborg-subaltern archive constituted through an incessant traffic of signs and symbols, which gives possibility and condition to the counter-hegemonic medium, to the non-fixed. The gendernaut subject as a frontier character, a livable entity between being and seeming, between art and politics. The gendernaut subject as the real scenario of a utopian panorama. We propose new ways of visualizing narratives based on transfeminist and queer genealogies through transmedia and performative experiences. The task of compiling and documenting the history and memory of our movements has generated another institution: the archive or archive of these movements. In the face of cumulative, supervised, linear and difficult-to-access archives, we propose and present an accessible, distributed, socialized, customizable and reinterpretable archive based on collective play. The archive as a living interactive space, free from heteropatriarchal codes, inhabited by multiple relational bodies and subjectivities that are past, present and future to come.

 

https://genderhacker.net

http://gendernaut.net

http://archivo-t-net

 

Obres / Obras /Works

  1. Queering the future (Video). (2021). Vimeo: https://vimeo.com/518124136
  2. Queering the future (Performance). (2021). Vimeo: https://vimeo.com/557161781
  3. La puerta a la otra dimensión
  4. El viaje en el tiempo
  5. La escafandra
  6. Regreso al futuro
  7. Instalación en Pluri-Identitats II. Bienal de Artes Visuales. Museu Universitari d’Alacant MUA

 

Category
Arte Digital