Dani Torrent

About This Project

Intimitat
Dani Torrent
Tot i que la meva primera exposició ja tractés el tema dels petons, poc a poc la
meva obra s’havia anat desplaçant cap a la il·lustració infantil o juvenil. Durant el confinament, sense encàrrecs urgents, per primer cop en molt temps, en aquell moment, allò que trobava més a faltar, como molta gent, era el contacte humà. Així fou com vaig tornar als orígens, retratant la intimitat masculina en totes les seves vessants: l’amistat, l’amor platònic, l’esport, el sexe, els petons, la tendresa… amb una mirada renovada, on s’estilitzen i es deformen les figures, es valoritza el traç solt, i el color pren preponderància.
www.danitorrent.com

 

 

Intimidad
Dani Torrent
Aunque mi primera exposición tratara ya el tema de los besos, poco a poco mi obra se había ido desplazando hacia la ilustración infantil o juvenil. Durante el confinamiento, sin encargos urgentes por primera vez en mucho tiempo, en ese momento, lo que más echaba de menos, como mucha gente, era el contacto humano. Así fue como volví a los orígenes, retratando la intimidad masculina en todas sus vertientes: la amistad, el amor platónico, el deporte, el sexo, los besos, la ternura… con una mirada renovada, donde se estilizan y se deforman las figuras, se valoriza el trazo suelto, y el color toma preponderancia.
www.danitorrent.com

 

 

Privacy
Dani Torrent
Although my first exhibition already dealt with the theme of kisses, my work had been moving towards children’s and youth illustration. During the confinement, without urgent orders for the first time in a long time, at that moment, what I missed the most, like many people, was human contact. This is how I returned to the origins, portraying male intimacy in all its aspects: friendship, platonic love, sports, sex, kisses, tenderness… with a renewed look, where the lines are stylized and deformed figures, the loose line is valued, and colour takes precedence.
www.danitorrent.com

 

 

Obres / Obras / Works
1. En brazos de Morfeo
2. Besos
3. Buena compañia
4. Tom y Etienne
5. Intimidad
6. Kiss me kiss me kiss me
7. Bestias