Ana Navarrete

Date
About This Project

Ana Navarrete

Últims projectes

El meu treball es proposa analitzar l’articulació entre art i política des d’una conscient posició feminista. La pràctica artística té la capacitat de propiciar processos de producció de subjectivitats que contribueixen a desencadenar micro-polítiques. Gràcies al collage, a la barreja de heterogeneïtats, a la recol·lecció de documents i imatges i tot tipus de material audiovisual, compilats en forma d’arxiu, he construït els meus últims projectes. L’arxiu i el mapa permeten visibilitzar problemàtiques. Aquests arxius s’allunyen del sentit il·lustrat positivista i el sol fet de no estar mai acabats -permeten ser revisats, reconstruïts-, impedeix que siguen un producte cultural totalitzador. Creats per a Internet, proporcionen un material heterogeni, crític i ampli que permet disposar d’informació des d’una perspectiva de gènere de la realitat passada i futura de grups específics de dones.

N-340 Globalfem (2006-2010) planteja problemàtiques creuades entre polítiques econòmiques globals i migracions femenines contemporànies. La N-340 és un lloc de trànsit massiu de mercaderies i cossos: jalonada d’empreses, cadenes de serveis, i prostíbuls. Aquesta carretera permet visibilitzar i entendre com els cossos de les dones són una mercaderia que produeix alts beneficis.

http://www.n340.org

Ningú se’n recorda de nosaltres mentre estem vives. Mort, repressió i exili (1931-1941) és un Fons Documental, un arxiu on-line construït amb material publicat a Internet i extenses bibliografies que vol contribuir a rescatar de l’oblit i restaurar la memòria de les nostres dones: les assassinades, les maquis, les exiliades, les oblidades, des d’una perspectiva de gènere de la realitat social, econòmica, política de les dones republicanes en el període que abasta de 1931 a 1941.

http://www.nadieseacuerdadenosotras.org

Ana Navarrete

Últimos proyectos

Mi trabajo se propone analizar la articulación entre arte y política desde una consciente posición feminista. La práctica artística tiene la capacidad de propiciar procesos de producción de subjetividades que contribuyan a desencadenar micropolíticas. Gracias al collage, a la mezcla de heterogeneidades, a la recolección de documentos e imágenes y todo tipo de material audiovisual, copilados en forma de archivo, construyo mis últimos proyectos. El archivo y el mapa permiten visibilizar problemáticas. Estos archivos se alejan del sentido ilustrado positivista y el mero hecho de que nunca están acabados -permiten ser revisados, reconstruidos, retomados-, impide ser un producto cultural totalizador. Creados para Internet, proporcionan un material heterogéneo, crítico y amplio que permita disponer de información desde una perspectiva de género de la realidad pasada y futura de grupos específicos de mujeres.

N-340 Globalfem (2006-2010) plantea problemáticas cruzadas entre políticas económicas globales y migraciones femeninas contemporáneas. La N-340 es un lugar de tránsito masivo de mercancías y cuerpos: jalonada de empresas, cadenas de servicios, y prostíbulos. Esta carretera permite visibilizar y entender como los cuerpos de las mujeres son una mercancía que produce altos beneficios.

http://www.n340.org

Nadie se acuerda de nosotras mientras estamos vivas. Muerte, represión y exilio (1931–1941) es un Fondo Documental, un archivo on-line construido con material publicado en Internet y extensas bibliografías que quiere contribuir a rescatar del olvido y restaurar la memoria de nuestras mujeres: las asesinadas, las represaliadas, las maquis, las exiliadas, las olvidadas, desde una perspectiva de género de la realidad social, económica, política de las mujeres republicanas en el periodo 1931-1941.

http://www.nadieseacuerdadenosotras.org

Ana Navarrete

Latest Projects

My work analyzes the articulation between art and politics from a conscious feminist position. The artistic practice has the capacity to foster processes of production of subjectivities that contribute to trigger micropolitics. Thanks to the collage, the mixture of heterogeneities, the collection of documents and images and all kinds of material, compiled as a file, I build my latest projects. The file and the map make it possible to visualize problems. These archives move away from the positivist illustrated sense and they are never finished – they can be revised, reconstructed, resumed -. Projects created for the Internet, the objective is to provide a heterogeneous, critical and comprehensive material that allows the availability of information from a gender perspective of the past and future reality of specific women groups.

N-340 Globalfem (2006-2010) raises a set of cross-cutting issues between global economic policies and contemporary female migration. The N-340 road visualize and understand how the bodies of women are a commodity that produces high profits.

http://www.n340.org

No One Remember Us While We Are Alive. Death, Repression and Exile (1931-1941) is a Documentary Fund, an on-line archive constructed with material published on the Internet and extensive bibliographies. It wants to contribute to restore the Memory of our women: the murdered, the reprisal, the maquis, the exiled, from a gender perspective of the social, economic and political reality of republican women in the period from 1931 to 1941.

http://www.nadieseacuerdadenosotras.org