Mar Morón

Date
Category
Fotografía
About This Project

Mar Morón

Barcelona, 2017

Fa alguns anys escrivia sobre la meva obra: “l’execució dels meus treballs fa referència a l’expressionisme; he pogut perdre l’empremta racional per submergir-me en el món de l’impuls, de l’instint i del primitivisme. Es pot interpretar com un reflex de la meva personalitat: destaca l’espontaneïtat i la vitalitat”. Ha passat el temps i el meu treball ha anat evolucionant de manera paral·lela a la meva vida. He abandonat la pintura i dono atenció a nous suports: la performance, la fotografia i el vídeo. Les temàtiques que avui m’inquieten i m’estimulen tenen a veure amb el cos, els éssers humans i les condicions de l’existència en el segle XXI. Els cossos tenen filiacions que van més enllà dels sexes i dels gèneres, que són construccions culturals. Tenen els seus desitjos. El respecte a les diferències ha gestat l’evolució de la meva obra. El meu cos és present en cada peça. Des del meu interior vull connectar amb el món interior de l’espectador per a sensibilitzar-lo en aquests temes. L’experiència del cos no correspon només a l’artista. Ens afecta a tots i a totes. Se’ns presenta ple de contradiccions, amb les seves llums i ombres, la seva esplendor i la seva ràbia, la seva tendresa i la seva tensió; apareix atrapat, empresonat, i passa a ser lliure, amb força. Submergit en un món d’éssers on cadascú té les seves característiques, allunyades moltes vegades dels estereotips socials.

mar.moron@uab.cat

instagram [marmoronv]

Mar Morón

Barcelona, ​​2017

Hace unos años escribía sobre mi obra: «la ejecución de mis trabajos hace referencia al expresionismo; he podido perder la huella racional para sumergirme en el mundo del impulso, del instinto y del primitivismo. Se puede interpretar como un reflejo de mi personalidad: destaca la espontaneidad y la vitalidad». Ha pasado el tiempo y mi trabajo ha ido evolucionando de manera paralela a mi vida. He abandonado la pintura y presto atención a nuevos soportes: la performance, la fotografía y el vídeo. Las temáticas que hoy me inquietan y me estimulan tienen que ver con el cuerpo, los seres humanos y las condiciones de la existencia en el siglo XXI. Los cuerpos tienen filiaciones que van más allá de los sexos y los géneros, que son construcciones culturales. Tienen sus deseos. El respeto a las diferencias ha gestado la evolución de mi obra. Mi cuerpo está presente en cada pieza. Desde mi interior quiero conectar con el mundo interior del espectador para sensibilizarlo en estos temas. La experiencia del cuerpo no corresponde sólo al artista. Nos afecta a todos y todas. Se nos presenta lleno de contradicciones, con sus luces y sombras, su esplendor y su rabia, su ternura y su tensión; aparece atrapado, encarcelado, y pasa a ser libre, con fuerza. Sumergido en un mundo de seres donde cada uno tiene sus características, alejadas muchas veces de los estereotipos sociales.

mar.moron@uab.cat

instagram [marmoronv]

Mar Morón

Barcelona, ​​2017

A few years ago I wrote: «The execution of my works refers to Expressionism. I have lost the rational footprint to immerse myself in the world of impulse, instinct and primitivism. This can be interpreted as a reflection of my personality: spontaneity and vitality.» The years have passed and my work has evolved in parallel with my life. I have abandoned painting to use new media: performance, photography and video. The questions that stimulate me today are related to the body, people and conditions of existence in the 21st century. Bodies have affiliations that go beyond the sexes and genders, which are cultural constructions. They have their desires. Respect for differences has led the evolution of my work. My body is present in each piece. I need to connect with the world of the viewer to raise awareness on these issues. The experience of the body does not correspond only to the artist. It affects us all. He appears full of contradictions, with his lights, his shadows, his splendor and his rage, his tenderness and his tension; appears trapped, imprisoned, and becomes free, forceful. It is immersed in a world of beings where each one has its characteristics, many times away from social stereotypes.

mar.moron@uab.cat

instagram [marmoronv]

Obres / Obras / Works

1. Mujer (2000)

2. Performance “Seres” (2001)

3. Performance “Descobrint aMar” (2004)

4. Mujer (2004)

5. Mujer (2004)

6. Dona (2014)

7. Mujer Pájara (2017)