Man Yu

About This Project

“Las razas, no existen, solo existe una raza, la humana. Man Yu apela a este único eje troncal que nos une, su trabajo es profundamente humanista. La pintura de Man Yu está conectada a la metafísica, al lenguaje de los iniciados, el trabajo del retrato clásico, que alude a la belleza y la desnudez”

Francisco Brives, co-director Museo La Neomudéjar

 

Traje Humano (Vestit Humà)

Man Yu

TH, Traje Humano (Vestit Humà) és una proposta artística que aprofundeix en la dualitat del que és tangible i l’intangible, el visible i l’invisible, el físic i l’immaterial, de l’ésser humà. A través de 29 obres pictòriques i expressions artístiques multidisciplinàries Man Yu reflecteix l’intent històric de la humanitat per comprovar les seues abstractes veritats, les seues ànimes, amb l’efimeritat de les seues creacions, sabent que l’essencial no pot ser comprovat per si mateix sense intervencions físiques que busquen perllongar, desxifrar, cada partícula de la seua caducable materialització plena de realitats sense resposta a la interrogant que es repeteix insistentment en cadascuna de les obres: «què som?». Vestit Humà és una entrada psicològic, psíquic, emocional, espiritual, més enllà de l’abast actual de la ciència moderna, més a prop de l’aspecte quàntic, que promou anar més enllà dels ulls físics. Aquesta proposta artística suggereix la recerca d’una inexplicable veritat que només a través del silenci, d’observació, d’introspecció, podria revelar-se.

https://www.manyuart.com/

 

Traje humano

Man Yu

TH, Traje Humano es una propuesta artística que profundiza en la dualidad de lo tangible y lo intangible, lo visible y lo invisible, lo físico y lo inmaterial, del ser humano. A través de 29 obras pictóricas y expresiones artísticas multidisciplinarias Man Yu refleja el intento histórico de la humanidad por comprobar sus abstractas verdades, sus almas, con la efimeridad de sus creaciones, a sabiendas de que lo esencial no puede ser comprobado por sí mismo sin intervenciones físicas que busquen prolongar, descifrar, cada partícula de su caducable materialización repleta de realidades sin respuesta a la interrogante que se repite insistentemente en cada una de las obras: “¿Qué somos?”. Traje Humano es un insumo psicológico, psíquico, emocional, espiritual, más allá del alcance actual de la ciencia moderna, más cerca del aspecto cuántico, que promueve ir más allá de los ojos físicos. Esta propuesta artística sugiere la búsqueda de una inexplicable verdad que solamente a través del silencio, de observación, de introspección, podría revelarse.

https://www.facebook.com/manyuart

https://www.instagram.com/man.yu.art/

 

TH, Traje Humano is an artistic proposal that delves into the duality of the tangible and the intangible, the visible and the invisible, the physical and the immaterial, of the human being. Through 29 multidisciplinary pictorial works and artistic expressions, Man Yu reflects the historical attempt of humanity to verify its abstract truths, its souls, with the ephemerality of its creations, knowing that the essential cannot be verified by itself without interventions physics that seek to prolong, decipher, each particle of its expiring materialization full of realities without an answer to the question that is repeatedly repeated in each of the works: «What are we?» Human Suit is a psychological, psychic, emotional, spiritual input, beyond the current scope of modern science, closer to the quantum aspect, which promotes going beyond the physical eyes. This artistic proposal suggests the search for an inexplicable truth that could only be revealed through silence, observation, and introspection.

https://www.youtube.com/user/manyufung

https://twitter.com/manyufung

Date