Ángel Pantoja

About This Project

Ángel Pantoja
Bustos
Bustos suposa la fi de la concepció del binarisme de gènere. Obres realitzades en clau d’humor i de reivindicació. L’artista s’apropia de l’estètica clàssica i barroca per reinventar-les; les modifica per transmetre’ns a través d’elles un missatge totalment actualitzat. Una cosa existeix en els bustos que desconcerta l’espectador qui, acostumat a observar i assimilar l’estatuària clàssica o de tarannà classicista dins d’uns contextos, ha d’analitzar quin és el detall que fa d’ells una cosa tan especial.
https://www.facebook.com/angelpantoja4

Ángel Pantoja
Bustos
Bustos supone el fin de la concepción del binarismo de género. Obras realizadas en clave humorística y a la vez de reivindicación. El artista se adueña de la estética clásica y barroca para reinventarlas, y las modifica para transmitirnos a través de ellas un mensaje totalmente actualizado. Algo existe en los bustos que desconcierta al espectador quien, acostumbrado a observar y asimilar la estatuaria clásica o de corte clasicista dentro de unos contextos, debe analizar cuál es el detalle que hace de ellos algo tan especial.
https://www.facebook.com/angelpantoja4

Ángel Pantoja
Busts
Busts is the end of the conception of gender binarism. Works carried out in a humorous key and at the same time as a claim. The artist takes over classical and baroque aesthetics to reinvent them; he modifies them to transmit us an updated message. Something exists in the busts that disconcerts the spectator who, accustomed to observing and assimilating classical or classicist statuary within contexts, needs to analyze what is the detail that makes them so special.
https://www.facebook.com/angelpantoja4

Obres / Obras / Works
01. Busto 26
02. Busto 09
03. Busto 04
04. Busto 07
05. Busto 19
06. Busto 14
07. Busto 15
Totes / Todas / All: 70 x 90 cm.

Category
Fotografía