Nora Ancarola

Category
Fotografía
About This Project

Ferida de temps

Nora Ancarola. Projeccions i fotografia.

Des de fa alguns anys el conjunt de la meva obra és una línia continuada en el temps. Cada exposició ressegueix, alhora que revisa els conceptes de les anteriors. «Ferida» (MXEspai-Barcelona; Vad-Festival-Girona; Gal.Zenit-Copenhaguen; Centre Recoleta-Buenos Aires) és la que engloba més dades autobiogràfiques. Intenta sintetitzar les idees que em mouen a treballar en aquests últims anys. «Ferida» (el títol de l’exposició) sembla remetre’ns a alguna cosa que a primera vista resulta obvi i inevitablement dolorós, ja que tota ferida assenyala una fractura, una fissura, una cosa que irromp o apareix com una incomoditat, en aquest cas en el discurs. Discurs que té el seu fons real en els dolorosos fets de les desaparicions d’homes i dones en el Río de la Plata, a l’Argentina dels anys 70 i 80. «Ferida» fa referència al procés creatiu de gairebé vint anys de producció, en què la pintura ha tingut un protagonisme reeixit, on la introducció de nous mitjans de la imatge com la fotografia i el vídeo es constitueixen en una «ferida» metafòrica. Una característica de les obres és la seva creació a partir de l’apropiació d’imatges d’obres anteriors. Es disposen com un palimpsest, a partir d’una operació de juxtaposició de les imatges per capes, per interrelació, i el desdoblament de les mateixes per doble i triple reflexió (projeccions, vidres, miralls,…). Algunes imatges suggereixen símbols crístics, altres sorgeixen de l’exploració de mites clàssics. De les obres emergeix un toc d’atenció a un món subjectiu i autobiogràfic, que s’actualitza i ens actualitza, ja que ens impulsa cap al reconeixement de la necessitat del fet autobiogràfic. A «Ferida de temps», projeccions de cossos ferits d’obres anteriors se superposen al meu propi, en una simbiosi de trauma i memòria reconstituïda.

Nora Ancarola

E-mail

Web de Nora Ancarola

Publicaciones

Facebook de Nora Ancarola

 

Ferida de temps (Herida de tiempo)

Nora Ancarola. Proyecciones y fotografía.

Desde hace algunos años el conjunto de mi obra es una línea continuada en el tiempo. Cada exposición continúa, a la vez que revisa los conceptos de las anteriores. “Ferida/Herida” (MXEspai-Barcelona; Vad-Festival-Girona; Gal.Zenit-Copenhagen; Centro Recoleta-Buenos Aires) es la que engloba más datos autobiográficos, e intenta sintetizar las ideas que me mueven a trabajar en estos últimos años. “Ferida” (el título de la exposición) parece remitirnos a algo que a primera vista resulta obvio e inevitablemente doloroso, pues toda herida señala una fractura, una fisura, algo que irrumpe o aparece como una incomodidad, en este caso en el discurso. Discurso que tiene su fondo real, en los dolorosos hechos de las desapariciones de hombres y mujeres en el Río de la Plata, en la Argentina de los años 70 y 80. “Ferida” hace referencia al proceso creativo de casi veinticinco años de producción, en el que la pintura ha tenido un protagonismo sobresaliente, donde la introducción de nuevos medios de la imagen como la fotografía y el vídeo se constituyen en una “herida” metafórica. Una característica de las obras es su creación a partir de la autoapropiación de imágenes de obras anteriores. Se disponen como un palimpsesto, a partir de una operación de yuxtaposición de las imágenes por capas, por interrelación, y el desdoblamiento de las mismas por doble y triple reflexión (proyecciones, cristales, espejos…). Algunas imágenes sugieren símbolos crísticos, otras surgen de la exploración de mitos clásicos. De las obras emerge una llamada de atención a un mundo subjetivo y autobiográfico, que se actualiza y nos actualiza, pues nos impulsa hacia el reconocimiento de la necesidad del hecho autobiográfico. En «Ferida de temps», proyecciones de cuerpos heridos de obras anteriores se superponen al mío propio, en una simbiosis de trauma y memoria reconstituida.
Nora Ancarola

Ferida de temps (Injury Time)
Nora Ancarola. Projections and photography

For some time the whole of my work is a continuous line. Each exhibition continues, as well as reviews the concepts of the above. «Ferida/Injury» (MXEspai-Barcelona; Vad-Festival-Girona; Gal.Zenit-Copenhagen; Centro Recoleta-Buenos Aires) is the one that includes more biographical information, and attempts to synthesize the ideas that drive me to work in recent years. «Ferida» (the title of the exhibition) seems to refer to something that is obvious at first sight and inevitably painful, because every wound indicates a fracture, a crack, which breaks or appears as an inconvenience, in this case in the speech. This speech has its background in the painful facts of disappearances of men and women in the Rio de la Plata in Argentina in the 70s and 80s. «Ferida» refers to the creative process of almost twenty-five years of production, where the painting has had an outstanding role, where the introduction of new media image as photography and video constitute a metaphorical «wound». A feature of the work is its creation from the self-appropriation of images from previous works. They are a palimpsest, from a juxtaposition of different operations, by interaction, and the cleavage thereof by double and triple reflection (projections, glass, mirrors …). Some images suggest Christic symbols, others arising from the exploration of classical myths. Works emerges a warning to a subjective and autobiographical world, which updated, and we updated. Drives us towards recognizing the need for autobiographical fact. In «Ferida de temps» projections of previous works wounded bodies overlap to myself, in a symbiosis of trauma and memory reconstituted.

Nora Ancarola

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies , pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies